Return My Ballot in Washington County

You can return your mail-in ballot at any of your county's locations.

Washington County Elections Office

100 W. Beau St., Suite 206
Washington, PA 15301